Page 2 - hobbyförlaget katalog 9 hösten-vintern 1953-1954
P. 2

HOBBY-FÖRLAGET. — Borås

              HANDELSFIRMAN ATLAS
               Kontor och lager: Vindelgatan 3
              Telefon: växel '195 97, 218 89, 219 88
                (Lunchstängning 13-14.30)
               Q     _.~~.~.~.-t.._.~.
               K AYA L O G I~I:r 9


             ~'örsai l j n i ngs vi lll~®r å

        All försäljning sker endast kontant mot postförskott, efterkrav
        eller förslcottslilcvid.
        Order understigande 3:= expedieras endast om likvid plus porto
        medföljer beställningen.
        I händelse förskottslikvid insändes var god sänd denna i rekom-
        menderat brev samtidigt med ordern eller skriv ordern på baksidan
        av" postanvisningskupongen om likvid insändes pr postanvisning.
        Förskottslilcvid emottages även i ostämplade svenska frimärken.
        Med• denna katalog upphäves alla föregående priser. Priserna i
        katalogen- äro utan förbindelse. Varor som ej utfalla till köparens
        belåtenhet få returneras inom 3 dagar efter varans mottagande,
        under förutsättning att varan är oanvänd och i oskadat skick.
        Regiren skall åtföljas av vår expeditionsnota jämte meddelande
        öm anledningen till returen. Ev. returer få icke beläggas med post-
        förskott elleå efterkrav. Sådana försändelser utlösas icke av oss.
        Order uppgående till minst 35:—. kronor sändes fraktfritt u"nder
        förutsättning att fraktkostnaden ej överstiger 4_°/o av ordersum-
        man. Under sådana förhållanden lämnas 4 °/o fraktbidrag, som
        avdrages å räkningen. För order under "tio kronor beräknas en
        _expedieringsavgift av tjugofem öre.
        Varorna emballeras" på omsorgsfullaste sätt. Om en försändelse
        är skadad vid framkomsten, skall den reklameras vid postanstalten
        eller järnvägsstationen.
        Skriv alltid orderlistan tydligt och texta helst namn och adress.
        .Vid köp av fyrverkeriartiklar och pistolammunition uppgiv när-
        maste järnvägsstation, då sådana varor ej får sändas pr post.
             .Katalog nr IO utkommer I febr. 1953
     i ~:~ .-  ......  ~ ,~-~.~~~„-
   1   2   3   4   5   6   7