Page 3 - hobbyförlaget katalog 9 hösten-vintern 1953-1954
P. 3

BÖCKER


      Hantverk    ovärderlig hjälp för den, som N:r B 12 Förbränningsmotorer
              skall ta sitt körkort. Boken har av Nils Gustafsson. Boken be-
   N:r B 402 Handbok i målning  helt omarbetats med hänsyn till handlar ingående förbrännings-
   av P. J. Larsson. Praktiska an- den nya vägtrafikförordningen motorernas konstruktion och ar-
   visningar för all sorts målning  som trätt i kraft den 1 januari betssätt, dock har huvudvikten
                        lagts på bil- och båtmotorerna,
   och tapetsering. Val av penslar,  1952. Pris pr styck   3.75
                        men även större motorer och
   färgsammansättningar och dess N:r B 4 Trafikchauffören av flygmotorer har medtagits. Ur
   hållbarhet m. m. 136 sidor. Illu-
              bilinstruktör Bertil Gustavsson l;apitelrubrikerna kan  nämnas:
   strerad. Pris pr styck  $,QQ och ingenjör Lennart Gustafs-
                        Bränslen, Förbränning, Lagerpro-
   N:r B 250 Handbok i modern  son. En ypperlig handledning för  blem, Automobilens allmänna an-
   svetsning. Av Rudolf Gunnert.  den som ämnar förvärva trafik- ordning, Vinterproblem. Boken
   Samtliga sveuningsmetoder , be- kort. Iboken har, förutom det är rikt illustrerad med foton,
   handlas utförligt.  rent yrkesmässiga, även en stor diagram och snitteckningar. In-
   Pris pr styck    å i ,5O  del AY de nya vägtrafikförord- bunden. 245 sid.
              ningarna  medtagits.  Dessutom Pris pr styck    14.25
   N:r B 349 Handskas rätt med lämnas värdefulla råd och an-
   med verktyget. Av Carl C. Harr- visningar som för yrkesbilisten N:r B 13 Bilparaden 1951-52.
   ington. Instruktiv handledning i äro av stor vikt att äga känne- En bok i jätteformat, 45 X 30 cm.
   konsten att rätt hantera gängtap- dom om. Pris pr styck 3.7 5  med enastående vackra färgtryck
   par,  borrar,  brotschar,  fräser,   ;v  de  populäraste  bilmärkena.
   hårdmetallverktyg, slipskivor,  N:r B 25 Den moderna motor- Specifikationstabeller och alla tek-
   filar, mikrometrar, hakmått. borr- cykeln av Nils Tengberg. Boken, nicka data kompletterar bilderna.
                                  ett
   maskiner. svetsapparater, kullager,  vilken är rikt illustrerad, be- och  boken  blir härigenom
   remmar,  elmotorer, rörledningar  handlar på ett lättfattligt sätt förstklassigt uppslagsverk för den
   m. m. Boken innehåller ett flertal  motorcykelns konstruktion och bilintresserade. 70 olika märken
              arbetssätt. Ett par kapitel ägnas från ett flertal länder beskrivna
   tabeller. Pris pr styck .. 9.50
              speedway och landsvägstävlingar och illustrerade. Hela uppslagsver-
              och dessutom beskriver alla mo- ket är tryckt på tjockt, vitt trä-
   B! LAR och      derna motorcykelmärken och mo- fritt .offsetpapper med kartongom-
              deller. Pris pr styck  9.75  slag. Pris pr styck    7.50
   MOTORCYKLAR N:r B 26 Min motorcykel av N:r B 14 Motorcykelparaden
   N:r B 296 Körkortsboken av Sten Toresson. I denna utmärk- 1951-52. En bok i samma för-
   Per Websen. Innehåller allt om ta handledning för blivande mo- nämliga utförande som ovanstaen-
   körkortsteori, lagar och förord- torcykelförare ägnas motorn ett de. Innehåller ett 50-tal märken
   ningar, olika motortyper o. s. v. större utrymme än vad som från olika länder samt specifika-
   Lättfattliga helsidesbilder över finns upptaget i de flesta bil- tionstabeller och text med full-
   motorns olika delar.  ock motorcykelskolors kurspla- ständiga data. Pris pr styck 7.5Q
   Pris pr styck    5,25  ner. Ur innehållet kan nämnas:  N:r B 120 Fartens Vidunder av
              Vanliga motorfel. Olika slag av  Sten Toresson. En intressant bok
   N:r B 297 Klara bilen själv. motorcykeltävlingar. Sveriges le- om motortekniska fartunder och.
   Praktiska råd till bilister av Carl dande motorcyklister m. m.
   Skånberg. Med ledning av denna Pris pr styck    3.7 5  om hur världsrekorden blir till.
                        I boken kan Ni läsa om de förs-
   bok behöver man ej stå rådlös     ta landsvägsloppen fram till våra
   vid ev, fel som lätt kunna upp- N:r B 185 Motor- och Läitvikts-
   stå under bilfärden. Rikt illu- eykeln. Utarbetad av bilinstruk- dagars speedway och Ni får Ert
                        lystmäte vad det gäller världs-
   strerad. Pris pr styck  3,25  tören Bertil Gustavsson. Beskriver  berömda motortävlingar och re-
              motorcykelns  och  lättviktsreor
   N:r B 54 Motorreparationer av konstruktion  verkningssätt  och  kordförsök för bilar och motor-
                        cyklar. Pris pr styck
   Björn Bergwik. Den  förnämsta skötsel. Instruktionsbok om ford- 5.75
   handboken för motorreparatören. ringar för erhållande av körkort. N:r B 16 Med motor på sjiin av
   Omfattar 637 sidor med utförliga Vägmärken i färgtryckt.  Ruben E. Östlund. Förf. redogör
   anvisningar får reparationer av Rikt illustrerad.  för de olika båttyperna och hur
   alla delar av en motor. Illustre- Pris pr styck    3.75  en båt bygges, båtmotorerna och
   rad med 447 svarta bilder och 7   deras funktion, hur motorbåten
   färgplanscher. Inbunden  N:r B 2 Motorteknik. Beskriver skall utrustas, skötas oc}r under-
   Pris pr styck    2$. rj$  utförligt  bilens  konstruktion, hållas samt hur man klarar sig
              motorn, kraftöverföring, elek- fram i skärgården och utefter
   N:r B 11 Körkortsförhöret av trisk utrustning m.m. Boken, vil- kusterna med hjälp av sjökort
   bilinstruktör Bertil Gustavsson. ken är en utmärkt förberedelse och kompass. Boken är rikt illu-
   lnnehåller allt om körkortsteori. för blivande motorförare, inne- strerad, bchärdi~ till formatet
   Frågor och svar lämnas. om de håller dessutom alla förekom- och skriven på ett sätt som kan
   vanligaste frågorna, söm brukar mande trafikmärken.  förstås av alla.
   ställas till körkoruaspirancen. En Pris pr styck    ö.2 rJ  Pris pr styck    5.35
                 HOBBY -FÖRLAGET, BORÅS      1
   1   2   3   4   5   6   7   8