Page 4 - hobbyförlaget katalog 9 hösten-vintern 1953-1954
P. 4

Elektro -teknik  .snabbt laga småfel. Ur innehål- beskrivningar av . ett hundråt:il
                          maskiner och experiment Samt-
               let: Självinduktionsspolar, Kon-
               densatorer, Kristalldetektorer, E- liga exempel äzo Jalda med _hän-,
     N:r B 35 Lågspänningsteknik av lektronröret och dess veritnings- •syn till största möjligå nytta.
     civiliageniör Bertil Domeij. Ut- sätt,.. Radiotelefoni, Television, nöje öch prisbillighet i utförandet.
     förlig handbok i elarbeten med Mätinstrument, Störningar och  Med 129 illustrationer.
     lågspänning. Bland kapitelrubrik- störningsskydd,  Kopplingsföre- Fris pr styck   ~ 2.75
     erna märkas: Inomhusinstallation, skrifter, Felsökning m. m.
     Elektrisk belysning, Elektrovärme. 1'r:s pr styck    4,50  . .Frimärken
     Elektriska hjälpapparater i hus- N:r B 224 Rörhandbok, redigerad  N:r B 245 Hnr man samlar fri-
     håll  och  bostad.  Elektriciteten av ing. Gösta Bäckström. Inne- märken av Johs Witzöe. En väg-
     inom jordbruk, hantverk och indu- håller datatabeller, sockelkoppling-  ledare för den som vill sätta sig
     stri, Inköp av elektriska apparater. ar och storleksu.~pgifter på över  in i filatelins grunder Ur inne-
     Elektrohygien. Inbunden  800 olika amerika;;ska och euro-
     Pris pr styck    1 i .55 peiska radiorör. jämförselsetabeller  hållet: General- och specialsam-
                          lingar. Hjälpmedlen och deras an•
     N:r B 184 Omlindning och te- för olika rörtyper. kopplingsschema  vändning. Fapper, tryckning och
     räkning av am$motorer av civil- övev  oli'-a  mottagare och  för- vattenmärken. Förfalskningar. Fri-
     ingenjör  Tore  Porsander.  2:a stärkare, motståndstabeller m. m.  märkslitteratur m. m.
     upplagan. Pris pr styck -2.80  96 sidor.  Pris pr styck    4,25
               Fris pr styck    1.95
     N:r B 37 Lek med 'strömmen av  N:r B 42 Grammofoninspelning  Trolleri
     Jan Jangö. Denna bok är ingen  av Sven Thurlin. En fullständis
     uppmaning till ungt folk att stop- redogörelse  för
                     amatörinspelning N:r B 211 t00 roliga trollkon-
     pa fingrarna i en stickkontakt.  av  grammofonskivor  jämte
                         ett ster, Med ledning av denna bok
     utan en trevlig redogörelse för  flertal konstruktioner av olika ap-
     vad elektricitet är för något c,,;:  parater såsom mikrofoner. mikro- kan envar utföra 100 förbluffan-
                          de trollkonster utan hjälp av ap-
     hur man handskas med den. För- fonförstärkare, köntrollbord. dis• parater.  Pris pr styck 1.75
     fattaren beskriver hur man tillver-.  tortionsindikator. universalförsrär•
     kar små hobbybetonade elektriska    N:r B 152  Trolleri- och kort.
     apparater: lättbyggda motorer el•  kare m. fl. Pris pr styck .1.50  konster.  Häpnådsväckande illu-
     bilar. el-tåg m. m.  l:otogr®fering  sionsnummer utan alla dyrbara
     Pris pr styck    3.75         apparater, roliga kuggfrågor och
                          gåtfulla räknekongter m. m.
        Radio     N:r B 107 Amatörfotografen av  Fris pr styck    i .50
               K. O. Sjöström. En ypperlig
     N:r B 288  Kortvågsmottagning,  han8ledning  vid fotografering, N:r B 153 Trollboken. Med hjälp
                          av denna lilla bok kan Ni göra
     av Mats Holmgren. Enda spe- framkallning, kopiering, försto- häpnadsväckande avslöjanden så
               ring m. m. Boken vilken är på
     cialarbete på svenska om kort-
     vågsmottagning.  Innehåller sche•  255 sidor och innehåller ]62 illu- att folk tror att Ni har ett. ,sjätte
                             Fris pr styck . T' `0.50
     ma med alla värden för större och  strationer är till största nytta  sinne.
               för såväl nybörjaren som den N:r B 192 Trolleri för alla av
     mindre, kortvågsapparater, även
     ultrakortvåg. Tabeller över spolar  mera tränade amatörfotografen. Charles Hogan. Lärobok i mo-
     -amt. kretsar  för  bandspridning  Pris Pr styck    5.50  dern magi. Nära 200 briljanta
     etc.  Fris pr styck    2,00     trolleristycken såsom myntkonster.
     N:r B 1 Dux DX-bok om ut- Experiment och  ringkonster, hattkonster. näsduks-
                          konster: kortkonster m. m. Inne-
     landslysning lär Er hur man får  rno~ellbygge  hållgr ocks$ beskrivningar, på inter-
     större glädje och behållning av
                          nationella-"-paradnummer sårat dess-
     eadiolyssningen. Den innehåller N:r B 352' Vi bygger en modell- utom nya. hittills ej avslöjade
     förutom rikt illustrerade artiklar  järnväg, av Sven Lingö. Förfat- hemligheter. Pris pr styck 3.75
     världens  mest, utförliga  våg- taren beskriver allt som är värt  N:r B 321 Så trollar man av
     längdstabell med uppgifter orn att veta vid byggandet av mo- Cheiles Hogan. Beskrivping av 53
     över 2.000 radiostationer samt delljärnvägar, såsom planering,  st, verkningsfulla och lätt utförda
     en väggkarta i flerfärg i vägg- bangårdar, rälsläggning, driftsys- trollkonster.
     format 70x40 cm.  tem, vagn- och lokbygge m. m.     '1.75
     Pris pr styck    .3.50  100 illustrationer, bl. a. detalj- Fris pr styck
     N:r B 350 Radiomottagaren, En och byggritningar samt bilder  N:r B 24 Kortkonster. lnnehåller
     bok om felsökning och radioser- från färdiga anläggningar.  73 olika kortkonster. Lämpar sig
     vice av Th. Christiansen.  En  Pris pr styck    3,7rj  för envar, utan apparater och
     hjälpreda för det praktiska ar- N:r B 355  Fickracer. Handbok  fingerfärdighet.
     betet. som inrymmer under åratal  för beräkning och konstruktion av Fris pr styck    2.25
     vunna erfarenheter. Rikt illustre- fickracerbilar och banor. Hand-  tV:r B 46 Sibyllans Spådoms-Bok.
     rad med fotografier och kopplings- ledning i körteknik och trimning En efter -gamla skrifter samman-
     schema och innehåller en mängd av civrlingeniör Gösta Lönngvtst. ,tälld handbok i "Spådomskonst".
     värdefulla tips.  Pris pr styck    2.00 Hur man spår i kort. i kaffesump
     Pris pr styck    'i'i .5åb N:r B 128  Experimentbok  för  och i händer. ,Hur man ställer
     N:r B 20 EIA:s Radiohandbok pojkar. Av S. Nordlander. En  horoskop m. m. Koncentrerad - re-
     vill lära Er förstå mottagarens värdefull bok för alla pojkar .t  dogörelse för andra spådomssätt.
     funktion och hjälpa Er att åldern 12-18 år, innehållande Pris' pr styck    2.50
     Z     1~106BY-FÖRLAGET, BOR~►S
         •
   1   2   3   4   5   6   7   8   9