Page 5 - hobbyförlaget katalog 9 hösten-vintern 1953-1954
P. 5

1V:r B 407 Reptrickg,:.;av  011e loart och instruktivt sätt behand- ländska jaktmetoder. Hunddres-
   •O-son Libei•g. Konststycken med lar .allt vad en amatör bör veta syr. Fiske med nykonstruerad
   rep och snören, effektfulla och för att lära sig måla konstnärligt. långrev och fiskvåse. Uppstopp-
   lätta att presentera. Ur innehållet: Boken omfattar 80 sidor och är ning av djur, fåglar och fiskar.
   Sönderklippta och magiskt åter- rikt illustrerad samt försedd med Beskrivning över in- och ut-
   ställda rep, experiment med knutar en färgplansch.  ländska  pälsdjur.  Skogsvård,
   'oeh~bindningar, de förhäxade näs- Pris ,pr styck    3.00  skogtaxering m. m. 256 sidor;
   dukarna, reppuzzle m. m. Illustre- N:r B 124 Landskapsteckning. N$- 125 illustrationer.
   rad med instruktiva teckningar.  .got ur innehållet: Stugdelar, bro- Pris pr styck    4.75
   Fris pr styck    2.75  ar, ;taket, •grindar etc. Om ljus N:r B 7 Spinn- och flygfiske, av
   N:r B 408 Hokna Pokus efter och skuggors fördelning i motiv. 011e Törnblom. I denna fiske-
   middan av OIIe O-son Liberg. Trästudier. Landskapet och luft- handbok har största vikten lagts
   Denna volym innehåller i första perspektivet,  Uppskissering av vid kasttekniken med spinnspö
   hand bordkonststycken, de nyaste landskap. Färdigtecknaudet. Fi- och flugspö. Förf. ger också
   och bästa i genren. Improviserade nesser vid avslutningen av land- många goda tips och råd beträf-
   effekter; mysterier, gags, sensa- skapsteckningar. NÃ¥got om moln- fande praktiskt fiske och boken
   tioner och skrattpiller. Med .dessa formationer. Teckning av sjömo- blir som sådan en instruktiv och
   tricks blir Ni medelpunkten vid  tiv, Teckning med kol och krita. lättfattlig handledning som sport-
   varje middagsbjudning. Teckningar Lavering m, m. Med illustratio- fiskaren får nytta och nöje av.
   och fotografier i toppklass.  ner, teckningar och planscher.  Pris pr styck    3.25
   Pris pr styck    3.75  Pris pr styck    3.00
   N:r B 409 Cigarrett- och tänd- N:t B 126 Lärobok i textning.  ~1®tur- och
   stickstricks. Innehåller en mängd  En praktisk bandbok med text av
   improviserade effekter och åt- V. •Björkman och bilder av S.  djurliv
   skilliga av micramagiens pparad- Lindström,  för affärsfolk  som
   nummer. De flesta kan dessut- själva vilja testa och måla re- N:r B 319 Lilla Djurhandboken.
   om presenteras utan nämnvärd  klamskyltar, prislappar etc. Bo- Ett 60-tal av våra i Sverige van-
   övning eller förberedelse. i'fver-. ken är även till god hjälp för  ligast förekommande djurarter be-
   vägande fotografiska illustratio- dem som äro intresserade 'av att  skrives. Varje djurart äi• avbil-
   ner av utomordentlig kvalitet.  rita gratulationer och andra de- dad i flerfärgstryck.
   Pris,..pr styck    2.7.5  korativa alster för festliga tillfäl- Pris- pr styck    1.50
   N:r B~`86 Hur man blir minnes- len. Modern i text och bild. Med N:r B 153 VÃ¥ra ryggradsdjur, hur
   kogstnär och mnemotekniker av  55 illustrationer, 15 stilplanscher. men preparerar ,dem. Illustre-•°'
   Gustaf :Lundgren. En _ högintres- Pris pr styck    2.85  fickbak med beskrivning av ~ .
   sant bok om hur. mast tränar  N:r B 244 Modellstudieboken. E~  man  konserverar  och  monter.
   och utvecklar sitt minne.. Ur in- bok för alla teckningsintresserade. däggdjur, fåglar, kräldjur, grod-
   nehållet kan nämnas: Minnes- Den innehåller 21 stora helsides- djur och fiskar.
   konstnärer och mnemotekniker,  planscher av nakenstudier av så- Av Yngve Löwegren.
   'Huri minneskonstnärer  arbetå,  väl• mans- som kvinnokroppar i  Pris pr styck    5.40
   Räknemästare och sifferakröba-      N;r B 356 Svenska Fåglar, av
   • ter, Räknekonster.  olika ställningar och dessutom en
                    figurteckning. .Folke Rösiö. I hundra underhål-
              beskrivning
                  över
   Pris pr styck    3.85
              Bokens format 30X22 cm.  lande kapitel ~ berättar författaren
              Pris pr styck    3.5'0  om  möten med  våra  vanligare
    Olje- o. akwarell-             fåglar. Briljanta fotografier. Ett-
   måinis~g, teckning,    J®kt, ~i~ke,   hundra fåglar äro avbildade i na-
                         turliga färger i stort format i
      textning       Nurad®r     vackert offsettryck.   8.50
                         Fris pr styck
              N:r B 258 Jag och min hund.
   N:r B 121 Figur- och piträtteck- Av Eric Sandstedt. Handledning  Sort ®ch idrott
   ning. Något ur innehållet: Män-
              vid sällskapshundens dressyr och
   niskofigurens proportioner. Skisser  uppfostran. Med 40 bilder.  träning
   och croquistteckning av figurer i  Pris pr styck    6.00  N:r B 204  f in-jitsn-tricks. Av
   olika  ställningar.  Detaljstudier.  N:r B 17 Hundens uppfostran o. Viking Cronholm. Japansk för-
   armar, ben, händer; Fötter etc.  dressyr, av Hugo Strandberg. Ur svarsmetod. Den som kan denna
   Män' och kvinnor i - olika idrotter.  innehållet: Hunddressyr. Hundens  försva.rsm.etod avgår alltid med
   Skisser och studier.  Människo-     segern, ty han vet hur greppen
    raserna. Mimik och olika sinnes- uppfostran, Hundens dressyr : all-
   uttryck. Olika belysningar. Por- mänhet. Apelldressyr, Den ståen- skola tagas och var slagen skola
              de fågelhundens dressyr. Stövarens utdelas så de åstadkomma en för-
    trättstudier iblyerts, kol och kri-.  dressyr, Rapporthundens dressyr.• lamande effekt, På ett par tim-
    ta. Rikt illustrerad. 80 sidor.  Sjukvårdshundens dressyr, Skydds- mar kan Ni lära många effektiva
    Fris pr styck    2.50  (polis)-hundens dressyr.  tricks. Med 36 bilder.
    N:r B 123 Konstmålning av Man- Pris pr styck    5.50  Pris pr styck    2.50
   ne Roland. Vägledning i tavel- N:r 119 Allroundbok i jakt, N:r B 3 ABC i orientering, ut-
    m$lning med oljefärger. akvarell- fiske, hunddressyr, skogsvård, av given av Svenska orienterings-
    ock pastellfärger för amatörer. En T, tShlin. Boken ger en ingåen- förbundet. En utomördentlig väg-
   • innehållsrik lärobok, som på ett de beskrivning av in- och ut- ledning i den många gånger så
                             e
                 WOBBY-FÖRLAGET, BORAS       3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10