Page 6 - hobbyförlaget katalog 9 hösten-vintern 1953-1954
P. 6

s.-årbemästrade orienteringskons- N:r B 189  Boxningsboken, av N:r B 302 Del 2. Sprinting.
    con. Den lättfattliga, vålskrivna  Roland Hentzel. Kapitelrubriker: Pris pr styck    4,75
    texten, kompletterzd med urom- Motionsidrott, självförsvar, karak- N:r B 303 Del 3. Stav och Tre-
    ordentligt åskådliga bilder, klar- tärsdaning. De första grunderna, stegshopp.
    lägger de första orienteringspro- serier av slag och parader. förse- Pris pr styck    4.75
    blemen för nybörjaren och för- elser,  Råd  och  träningsregler,  N:r B 304 .Del 4. Kula och Spjut.
    djtipar kunskapen hos dem, som  Boxningens psykologi. Regler och  Pris pr styck    4,7rj
    bar att meddela ~orienteringstek- bedömning. Alla stötar och slag  N:r B 305 Del 5. 1.500-10.000
    nik för yngre eller äldre. Till  visas i instruktiva bilder. 83 fi- Ineter.
    boken medföljer dessutom öv- gurer och 128 sidor.  Pris pr styck    4.75
    ningsmätare och övningskompass.  Fris pr styck    4.00
    Pris pr styck    3.00        N:r B 306 Del 6. 400-800 mtr.
               N:r B 83 Fotbollsfightern av Rex  Pris pr styck    4.75
    N:r B 68 Fotbollsträning, boll- Renner. En synnerligen välskriven  N:r B 307 Del 7. Längd- och
    teknik och bollekar av Ingemar  och underhållande bok som kum- Höjdhopp. :
    Kolin. En utförlig bok om fot- mer att ge läsaren verklig behåll- Pris pr styck    4.75
    bollsträning, som behandlar fines- ning och glädje. En bok med färg  N:r B 308 Del 8. Diskus och
    ser ocl, taktiska möjligheter. Ur  och must. Fria pr styck  1.95  Slägga.
    innehållet  kan nämnas: Grund-     Pris pr styck
                                  •4.75
    sparkar, Passövningar, Dämpnin- N:r B 114 Boxning, av jack N:r B 309 Del 9. Häcklöpning
    gar, Huvudspel, Bolltekniska le- Dempsey, översatt och bearbetad  och Stafett.
    kar  med  ökad  svärighetsgrad. för svenska förhållanden av Hen- Pris pr styck    4.75
    pverträning m. m. Ett rikt bild- ry Eidmark. Författaren avslöjar  N:r B 310 Del 10. Hinder, Ter-
    materia] bidrager till att ge läs- här hemligheten med sin fram-
    aren god instruktion.  gång och analyserar i detalj be- räng och Maraton.
                         Pris pr styck
    Pris pr styck    4.75  sreppet slagkraft, samt konsten  4.75
               att träffa motståndaren utan att
    N:r B 74 Från Gröna Vallen till  sjiily bli träffad. Boken är en Träningsprogram
    Wembley av Gunnar Gren. För-
    fattaren bjuder här på den sven- fullträff och en ypperlig lärobok  Våra träningsprogram är de bästa
               för  alla  boxningsintresserade.
    ska fottbollshistoriens intressan- -jack Dempseys "Boxning" har  träningshandledningar som  finns-
    taste och märkligaste utvecklings- av  internationell  expertis  be- Vetenskapligt utarbetade och för-
    epoker genom tiderna. Med in- recl:nats som en epokgörande  sedda med synnerligen instruktiva
    levelse och känsla berättar han om  ;ägobok i "the noble art". Rikt  teckningar och foton. Dessa pro-
    självupplevda historiska händelser.  illustrerad med diagram och in- gram ger den bästa grundvalen för
    I ett särskilt träningskapitel ger  struktiva teckningar. 241 sidor.  en målmedveten träning. Samtliga
    Gunnar Gren många goda tips om  Pris pr styck    15.50  program är tryckta på ett mycket
    träning och bollteknik. En mång-    gott papper och utgör en prydnad
    fald briljanta fotogrrafier. 157  N:r B 19 Hur man lär sig brot- för träningskammaren.
    sidor.  Pris pr styck ..5.50  tas, av Einar RÃ¥berg. I denna N:r B 410 Uppmjukning 1 '(mor-
    N:r B 405 Min våg till styrka. bok vill major Råberg ge varje  gongymnastik).
    Arne Tammer berättar hur han svensk pojke, som längtar efter  fris pr styck    0.75
    steg för steg byggt upp sig från  att ge sig in i fredliga nappa- N:r B 411 Uppmjukning 2,
    en smalarmad oclr sjuklig pojke  tag, en instruktiv handledning i  Fris pr styck    0.75
               en förnämlig idrottsgren. Flera
    med Bc i gymnastik till full-     N:r B 412 Uppmjukning 3.
    trimmad kraftkarl och vårt lands  bildserier ger nybörjaren i "fil- Fris pr styck    0.75
    "mest perfekt byggde man".  mens" form en lättfattlig lektion  N:r B 413 Självmassage.
    Fris pr styck    2.75  i  grepptekniken samtidigt som
               korta och koncisa anvisningar  Fris pr styck    0.75
    N:r B 406  Världens starkaste des i direkt anslutning till de  N:r B 414 Skivstång 1
    man. Eq bok om Sveriges och  olika situationsbilderna.  Pris pr styck    0.75
    världens starkaste kraftkarlar fört Pt-is pr styck    4.25  N:r B 415 Skivstång 2,
    och nu. Läs om deras fantastiska   Fris pr styck    0.75
    bedrifter. Massor av bilder.  Teknik och träning, är . en serie  N:r B 416 Hantlar.
    Fris pr styck    2.~0  idrottshandböcker sammanstiillda
               och redigerade av den kände Fris pr styck    0.75
    N:r B 160 Hur man blir stark. idrottstränaren  Gösse  Holmer. N:r B 417 Gummieapander,
    En bok skriven för envar, som [3öckerna äro resultatet av Hol- Fris pr styck    0.75
    genom rationell träning vill bygga  mers 25-åriga verksamhet som N:r B 418 Skidlöpare.
    upp sin kropp. Boken innehåller instruktör  och  lärare  i  fri  Fris pr styck    0.50
    fullständiga  träningsprogram  hur  idrott, samt resultatet av forsk- N:r B 419 Björnsax.
    man  skall  göra  träningen  så  ningar utförda av vetenskapsmän  Pris pr styck    0.50
    effektiv som möjligt. Boken illu- i Amerika och Europa. Böckerna
                         N:r B 420 Kraftfjäder.
    streras av 100-tals foton av kraft- iiro skrivna på ett lättfattligt  Fris pr styck    0.50
    karlaz och atleter och behandlar sätt och rikt illustrerade.
    även sådana ämnen som sömn, vr- N:r B 301 Def 1. Teknik och  N:r B 421 Romerska ringar.
    la och njutningsmedel. Boken är  Träning. Allmänna grunder och  Fris pr styck    0.50
    en fullträff.    Idrottsgyrnnas[ik.  N:r B 422 HELA SERIEN.
    Pris pr styck    4.75  Pris pr styck    4.75
    4     HOBBY -FÖRLAGET, BORÅS
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11