Trelleborgs Modellflygklubb

Flygfältsregler

 

 

 1. Generellt


Medlemmar skall vara anslutna till SMFF, inneha giltig ansvarsförsäkring samt betald medlemsavgift för att använda flygfältet. Modellflygaren ansvarar själv för att utrustningen och modellen uppfyller gällande regler. Om du är osäker, rådfråga säkerhetsansvarig.

Besökande modellflygare är välkomna till vårt flygfält och skall vara anslutna till SMFF alternativt RCFF med betald medlemsavgift för att få utnyttja det. Om ingen verksamhet förekommer skall någon styrelseledamot i klubben kontaktas innan flygning får ske och behörighetsintyg skall uppvisas.

Flygning med bränsledrivna jetturbiner är förbjudet med anledning av brandfaran samt närheten till omgivande bostadsområde.

Fordon skall parkeras på avsedd plats. All bilkörning på området som inte tillhör parkering eller körväg är förbjuden. Vid behov kan dock ansvarig person meddela ändring.

 

 1. Åskådare

  Av säkerhetsskäl får du inte vistas i depå, readybox eller på banor/pilotplatser. Om du har barn med dig, håll god uppsikt över dem!

 2.  Depåområde

  Av säkerhetsskäl ska motorkörning i depåområdet undvikas, men det är tillåtet att starta motor(er) förutsatt att de endast körs på lågt varvtal och är förankrade i marken med band eller mot fasta stolpar vid start.
  All motortrimning skall ske utanför depån, lämpligen i avsedd readybox.

 

 1. Flygområde

  Flygning får endast ske inom markerat flygområde. (se flygområdeskarta) Undantag får meddelas av säkerhetsansvarig.

 2. Flygsäkerhet

  Vid användning av 35 MHz radioutrustning skall giltig frekvensklämma användas.
  För att få flyga ensam och utan handledare måste du kunna bevisa att du kan framföra flygplanet/helikoptern på ett betryggande sätt. Det bevisar du genom att uppvisa ett behörighetsintyg. Detta intyg utfärdas av klubbens säkerhetsansvarig efter utfört och godkänt prov. Endast säkerhetsansvarig meddelar skriftligt undantag.
  Före första flygning med ny utrustning samt efter eventuella incidenter, gör räckviddskontroll.
  Före start, kontrollera att du har rätt modellprogram i sändaren och gör alltid roderkontroll.
  Vårdslös flygning mot eller i närheten av depån samt all flygning över depån är förbjuden

 

 1. Flygdisciplin

  Aktuell pilotruta, beroende av vindriktning, skall användas vid all flygning.
  Segelflyget är undantaget men skall samordnas med övrig verksamhet.
  Meddela tydligt dina avsikter; ”kan jag starta?”, ”jag landar”, ”nödlandning”, ” jag hämtar”, etc.

  Om skolflygning förekommer har detta företräde och skall beaktas.

 2. Buller och Flygtider

  Du har skyldighet att använda ljuddämpade motorer enligt gällande riktlinjer, samt att flyga på sådant sätt att du inte förorenar naturen med mer oljud än nödvändigt. Enligt Länsstyrelsens beslut (2016-02-22) gäller nedanstående bullervärden (dBA ”Fast”) och tidsbegränsningar för vår verksamhet.

 

Dag

Kväll

Natt

09:00-19:00

19:00-22:00

22:00-09:00

Mån-Lör

60

55

X

Sön o Helgdag

55

X

X

X = Flygning med plan med förbränningsmotor får ej förekomma 1. Skyldigheter

  Du är skyldig att rätta dig efter de besked/direktiv som ges av säkerhetsansvarig samt styrelsens ledamöter.

 

 1. Acceptans


Genom att flyga och vistas här, har du accepterat dessa regler.

 

 

 

Att ladda ner: 

Reglerna i pdf-format för utskrift, 2 sidor          Flygområdeskartan i pdf-format, 1 sida